Liquiditeitsplanning


Liquiditeitsbegroting
voorkomt

onnodige rentekosten
en liquiditeitsproblemen

 
 

Waarom liquiditeitsplanning?

Door de hoge rente en de sterke prijsstijgingen van de uitgaven is het maken van een liquiditeitsplanning heel aantrekkelijk, zelfs noodzakelijk. De extra rente zal niet veel zijn, maar de winst zit in het voorkomen van problemen vanwege roodstand of betalingsonvermogen. Rood staan op rekening-courant krediet kost doorgaans 7 tot 8 % rente en die rentekosten kunnen verminderd worden. Met een liquiditeitsplanning bepaalt u bovendien uw investeringsruimte. U weet dan wat verantwoord is en of u investeringen of andere uitgaven uit moet stellen tot er weer ruimte is.

 

Naast het kiezen van de bank met de hoogste rente gaat het er natuurlijk vooral om te voorspellen welke bedragen u hoe lang kunt parkeren op een faciliteit met een hogere rente dan op Uw betaalrekening / rekening-courant. Hiervoor moet u uw toekomstige inkomsten en uitgaven schatten. Deze bedragen verschillen van de kosten en opbrengsten, waarop uw boekhouding en jaarrekening gebaseerd zijn. Want hier worden inkomsten en uitgaven toegerekend aan perioden. Omdat het niet praktisch is alle verwachte inkomsten en uitgaven in de liquiditeitsplanning (= liquiditeitsbegroting) op te nemen, kunt U een splitsing maken in het werkkapitaal (de normale mutaties vanwege de bedrijfsuitoefening, meestal kleinere mutaties) en grote uitgaven, zoals investeringen, rentebetalingen en aflossingen. Bovendien is voor een goede planning inzicht in het seizoenspatroon van Uw inkomsten nodig en natuurlijk in de verwachte grotere uitgaven.

 

Zo vergroot u met cash management uw liquiditeit


Natuurlijk is het aantrekkelijk om zoveel mogelijk geld rentedragend te parkeren. Mogelijkheden om de liquiditeit te vergroten zijn o.a. :

Ook als U ‘roodstaat’ of een lening heeft is liquiteitsplanning (= cash management) zinvol; zo verlaagt U de rente-uitgaven. Het is niet in alle gevallen het aantrekkelijkst om overtollige liquiditeiten op een deposito te zetten. Als over een lening, financiering of hypotheek een hogere rente betaald wordt dan over een deposito ontvangen wordt, EN als de liquiditeit langdurig overtollig is, dan is het aflossen van de lening, financiering of hypotheek aantrekkelijker.

 

Een liquiditeitsplanning stuit echter op uitvoeringsproblemen als sprake is van grote aantallen mutaties in de inkomsten en uitgaven en van toekomstonzekerheid over de hoogte en timing hiervan. Hiervoor bestaan gelukkig praktische oplossingen. Deze toolkit 'liquiditeitsplanning' bestaat uit drie delen.
  1. Het eerste deel geeft praktische oplossingen,
  2. Het tweede deel is een vragenlijst voor interviews en administratief onderzoek om Uw liquiditeitsplanning richting te geven en
  3. Het derde deel is een spreadsheet, die U kunt gebruiken.

Praktische oplossingen voor een lastige klus

Liquiditeit plannen doet u met verwachte ontvangsten en uitgaven. Dit betekent dat er slechts beperkte zekerheid over bedragen en gebeurtenissen is, want de toekomst hoeft geen voortzetting van het verleden te zijn. Daarnaast zijn uitgaven iets anders dan kosten; kosten zijn aan een periode toegerekende uitgaven. Uw boekhouding en de jaarrekening zijn gebaseerd op kosten en dus maar beperkt bruikbaar voor liquiditeitsplanning. Let vooral hier op:

U kunt de liquiditeitsplanning dus slechts in beperkte mate op de boekhouding en jaarrekening baseren; het zijn vastleggingen van het verleden. Bovendien moet u voor een liquiditeitsplanning de strategische beslissingen kennen, omdat deze beslissingen in de toekomst uitgaven en ontvangsten veroorzaken.

 

Een liquiditeitsplanning moet u - ondanks het toekomstige karakter - zoveel mogelijk baseren op gegevens. Als deze er nog niet zijn, moet u zich baseren op gefundeerde verwachtingen. Deze kunt u uit drie bronnen halen :

 

U moet zoals gezegd de strategische beslissingen kennen om inschattingen te kunnen maken van hun gevolgen voor de liquiditeit. Het gaat hierbij om het kennen van de fase in de produktlevenscyclus van uw produkten (de levensfase van een produkt beinvloedt de cash-flow) en om investeringsbeslissingen. In de liquiditeitsplanning kunt u strategische uitgaven (eventueel verbijzonderd naar uitgavensoorten) en ontvangsten als gevolg van de stategische beslissing apart (dus los van de omzetgerelateerde posten) opnemen. Toe te rekenen kosten (bijv. huisvesting) neemt u niet apart op, want deze zitten al in het kostenbudget.


Het is - vanwege het korte- resp. lange-termijn-karakter - zinvol de ontvangsten/uitgaven in twee groepen te verdelen; in werkkapitaal en in balansgerelateerde posten.

 

Het blijft altijd lastig - vanwege de onzekerheden - om liquiditeit nauwkeurig te plannen. Een praktische oplossing is wellicht de verwachte inkomsten en uitgaven te splitsen in grote posten (bijv. 25.000 euro <) en de overige posten. De overige posten bereken je door de verwachte totale uitgaven te verminderen met de grote posten (die je afzonderlijk plant).

 

Een aanvullende praktische oplossing om met onzekerheden om te gaan is te zorgen voor een rentedragende rekening-courant. Het rentedragende karakter minimaliseert de gemiste rente vanwege afwijkingen in de liquiditeitsplanning.

 

Er zijn allerlei operationele en strategische onzekerheden, die een nauwkeurige planning moeilijk maken. Bovendien kunnen tegenvallers, zoals onverwachte uitgaven, optreden. Een liquiditeitsplanning voor een langere periode kan daarom slechts globaal zijn. Een mogelijke praktische oplossing is een vast bedrag - als buffer - aan te houden om onzekerheden en tegenvallers op te vangen. Als zich een grote meevaller voordoet kan de buffer verkleind worden.

Lastige vragen stellen om liquiditeit te onderzoeken

Deze vragenlijst kunt u gebruiken om colllega's te interviewen. Interviews zijn een efficiente manieren om informatie te verzamelen. Zo mogelijk moet u de verkregen informatie controleren a.h.v. de boekhouding en documenten over toekomstplannen.

Algemene vragen :

Over ontvangsten :

Over uitgaven :


 

Wilt u uw rentekosten verlagen, rente-inkomsten verhogen en meer financiele ruimte om te investeren scheppenn?
Ik bied u de onderzoeks- en advies-diensten om dat te bereiken.

Ik bied U maatwerk, een korte doorlooptijd, een sympathieke prijs,
heldere analyse van oorzaken en praktische verbeteringen.

 

 

 

LIQUIDITEITSPLANNING              
                 
OMSCHRIJVING BEDRAG PERIODE Januari Januari Februari Februari Maart Maart
      Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
BALANS-gerelateerd              
Vaste activa (aankoop) nr 1                
Vaste activa (verkoop)                
Aankoop deelneming                
Verkoop deelneming                
Aanschaf belegging                
Verkoop belegging                
Ontvangst royalties                
Afbetaling lening                
Onttrekking voorziening                
Rente-betaling                
Rente-ontvangst                
Dividend-uitkering                
                 
OMZET-gerelateerd (loopt via werkkapitaal)              
Grote debiteurenontvangsten                
Overige (kleinere) debiteurenontvangsten                
Huisvestingskosten                
Personeelskosten                
Marketingkosten                
Onderzoek & ontwikkeling                
Productie (materialen)                
Onderhoud                
Loonbelasting                
BTW                
Vennootschapsbelasting                
                 
                 
                 
Strategische beslissing (bijvoorbeeld een nieuw produkt)            
Externe ontwikkelkosten                
Interne ontwikkelkosten                
Marketingkosten                
Productie voorraad                
Leveringskosten                
Ontvangsten van debiteuren                
                 
TOTAAL :     0 0 0 0 0 0

 

607691 bezoekers (748153 hits) sinds 1-1-2009