Diensten

Wilt u uw resultaten verbeteren?

Ik bied u de onderzoeks- en advies-diensten om dat te bereiken.

Mijn inzichten
over financieel management wil ik graag met u delen.

a. Door de bomen het bos ...Voor de objectieve onderzoeker en adviseur zijn problemen en hun oorzaken binnen een organisatie vaak duidelijk en oplossingen evident, maar betrokkenen willen en kunnen ze toch niet zien (door commitment, ego-bescherming, gewenning). Voorbeelden? De exit-beslissing voor verlieslatende producten, diensten of bedrijfsonderdelen wordt niet genomen. En in plaats van desparate pogingen de financiering te verhogen wordt de reden hiervan, te hoog werkkapitaal, genegeerd en niet aangepakt.

b. Hoe beter, hoe moeilijker...Bedrijfseconomische en management-innovaties, zoals Balanced ScoreCard, Activity Based Costing en Beyond Budgeting, zijn theoretisch erg effectief en krijgen dus enthousiaste navolgers. Maar ze blijken moeilijk - zoals bedoeld - toe te passen.

c. Management accounting boven Financial accounting...Eigenlijk bestaan financiele problemen niet. Het zijn gevolgen van problemen in de bedrijfsvoering, zoals marketing-mix, produktkwaliteit en concurrentie. Financieel management is daarom niet een zelfstandige functie, maar het ondersteunt beslissers in de bedrijfsvoering; deze tak van economie heet Management accounting. Hierin draait het om verklaren, vooruitkijken en voorspellen. Het stelt hogere eisen dan Financial accounting.

d. Calculaties slechts schattingen...Calculaties in bedrijfseconomische technieken zijn bijna altijd op de toekomst gericht. Het zijn daarom slechts schattingen en verwachtingen, want de toekomst is onzeker. Hun doel is het ondersteunen van beslissingen, maar met onzekerheid.

e. Kunnen voorspellen...Management en strategie zijn gericht op de toekomst. Die hoeft geen voortzetting van het verleden te zijn. Goed voorspellen van autonome ontwikkelingen en van de gevolgen van beslissingen is essentieel. Het is een ondergewaardeerde vaardigheid, die met ervaring en met het evalueren van recente beslissingen (dus vastleggen) geleerd kan worden.

f. Interviewen...Belangrijkste hulpmiddel bij kosten en effectiviteits-onderzoek is het interviewen van beslissers, omdat hierin naar het Waarom en naar Verwachte gevolgen gevraagd kan worden. Interviews vullen beschikbare data aan en vullen de leemte vanwege ontbrekende data.
 
g. Economische psychologie...Beslissen is mensenwerk. Door psychologische vertekening (bias) neemt de rationaliteit van beslissingen af. Technieken die de rationaliteit verhogen zijn daarom steeds nodig, niet overbodig.

h. Data-analyse...Ondanks de media-aandacht wordt vergeten dat data-analyse moeilijk is, want statistiek. Tegelijkertijd zijn ook de mogelijkheden groter dan gedacht. Essentieel voor succesvolle data-projecten zijn :
  • dat goede data (d.w.z. data die goed verklaren en voorspellen) meestal komen uit externe bestanden, niet uit de eigen,
  • het uitproberen van zoveel mogelijk statistische methoden op de data en hieruit de beste (d.w.z. degene die het best verklaart en voorspelt) te kiezen en
  • dat de mogelijkheden van feature engineering (data bewerken) groot zijn en goede verklaringen en voorspellingen mogelijk maken.

Wilt u uw resultaten verbeteren?

Ik bied u de onderzoeks- en advies-diensten om dat te bereiken.
 
 
a. Meting van doelmatigheid en effect van marketing-uitgaven
Uw marketing-uitgaven zijn de motor achter uw omzet, maar ze kunnen hoog oplopen. Om het effect te meten en de kosten te verlagen, worden doelmatigheid en resultaat per aktie of aktiviteit gemeten en vergeleken zodat verbeterd kan worden.

b. Balanced ScoreCard & prestatiemeting
De realisatie uw strategie hoeft geen vraagteken te blijven, maar kan met een beperkt aantal indicatoren gemeten worden. Met interviews en cijfer-analyse worden indicatoren gekozen, die inzicht geven in de bereikte resultaten en hun oorzaken.
 
c. Activity Based Costing (ABC)
Kosten kunt u - heel traditioneel - toerekenen aan produkten, afdelingen en klanten. U krijgt echter meer inzicht in besparingsmogelijkheden als u uw kosten toerekent aan uw bedrijfsaktiviteiten met cost-drivers. Zulk een ABC-kostenonderzoek maakt scherpere prijsstelling mogelijk en geeft inzicht in kosten en baten van afzonderlijke bedrijfsactiviteiten. Ik voer ABC-kostenonderzoek uit met interviews van medewerkers, tijdschrijven en kosten-analyse.
 
d. Liquiditeitsplanning
U kunt geldtekort voorkomen, rentelasten verlagen en rente-inkomsten verhogen met een liquiditeitsplanning. Hiermee verkent u ook de ruimte voor nieuwe investeringen en grotere uitgaven. Verwachte inkomsten en uitgaven worden met interviews en administratief onderzoek in een spreadsheet in beeld gebracht. Met deze informatie kunt u ook uw werkkapitaal verlagen en de behoefte aan aanvullende financiering bepalen.

e. Budgettering en budgetbewaking
Budgettering is een beproefd middel om bedrijfskosten te verlagen en aktiviteiten te sturen. Het is flexibel inzetbaar, want maatwerk is mogelijk. Onderzocht wordt ook wat de veroorzakers van kosten zijn, welke kosten budgethouders kunnen beinvloeden en hoe zij dat kunnen.

f. Investeringsselectie
De risico's van investeringen kan ik onderzoeken. Toekomstige uitgaven en inkomsten en de pro's en contra's worden met interne interviews, branchestudies, marktonderzoekresultaten en kostenoffertes in beeld gebracht zodat een onderbouwde beslissing genomen kan worden.

g. Prijsbeleid en interne verrekenprijzen
De druk van klanten en concurrentie om uw prijzen te verlagen is enorm. Met kostenonderzoek, concurrentie-analyse en marktonderzoek wordt uw ruinte voor een eigen prijsbeleid in beeld gebracht. De kosten en het effect van prijsakties worden berekend.

h. Meting van kwaliteit en doelmatigheid van stafdiensten
Door het hoge salarisniveau en het arbeidsintensieve karakter lopen de kosten van stafdiensten flink op, terwijl de geleverde prestaties en kwaliteit onduidelijk blijven. Met intern marktonderzoek, activity based costing en zero base budgetting worden deze beschreven en verbeteringen voorgesteld.

i. Werkkapitaal-verlaging
Ongemerkt nemen debiteuren, voorraden en onderhanden werk veel van uw financieringsruimte in. Met interviews vraag ik beslissers naar hun werkwijze en worden in overleg verbeteringen voorgesteld en de waarde daarvan berekend.

j. Data-analyse
Data-analyse verhoogt uw inzicht en maakt zo rendementsverbetering mogelijk. Belangrijk voor succes zijn een uitdagende business case, aktieve bewerking van data, het uitproberen van meerdere analyse-technieken en een presentatie in spreektaal.


 


Drs Rene Verbrugge

Weerterschans 3  

  3432   CG  Nieuwegein

06 3450 3046  

  r.w.verbrugge@casema.nl

 

 

607688 bezoekers (748150 hits) sinds 1-1-2009